Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego?

Data publikacji: 2017/06/01, zmodyfikowano: 2019/10/02


Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego?

Żyjemy w czasach, w których znaczna część ludzi (aż 23% populacji świata) zna język angielski co najmniej w stopniu komunikatywnym. Jest to język, za pomocą którego można porozumieć się praktycznie w każdym zakątku globu. Jego znajomość jest niezwykle potrzebna w niemalże każdej pracy, dlatego bardzo wiele osób decyduje się na naukę języka angielskiego.

Zawód tłumacza przysięgłego

Istnieją jednak zawody, które wymagają znajomości języka angielskiego na poziomie wyższym niż w przypadku innych zajęć. Jest to między innymi praca  tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Adeptom tego zawodu nie wystarczy doskonała znajomość gramatyki czy słownictwa używanego na co dzień. Niezbędne jest także posługiwanie się specjalistyczną terminologią, na przykład techniczną czy urzędową. Tłumacz przysięgły języka angielskiego musi również posiadać wiedzę z zakresu prawa, gospodarki i finansów krajów, których językiem urzędowym jest angielski. Na każdym egzaminie pojawiają się teksty prawnicze, urzędowe czy sądowe. Dlatego też podczas przygotowań do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego, niezbędne jest uwzględnienie wyżej wymienionych zagadnień.

Osoby, które myślą o pracy tłumacza uwierzytelniającego teksty, powinny wiedzieć, że istnieją prawnicze studia magisterskie (drugiego stopnia) kształcące właśnie w tym kierunku. Nie są one skierowane tylko do ludzi, którzy chcą być prawnikami, ale przede wszystkim do tych, którym w pracy jest potrzebna ogólna wiedza z zakresu prawa, a także znajomość języka prawniczego, który różni się od tego używanego na co dzień. Kandydaci powinni mieć świadomość, że ukończenie filologii angielskiej nie przygotuje ich w wystarczającym stopniu do zdania egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Studia filologiczne pozwalają jedynie opanować język na wysokim poziomie, nie edukują jednak w zakresie zagadnień prawnych czy ekonomicznych. Stąd też niezbędne jest dalsze kształcenie albo bardzo intensywna edukacja we własnym zakresie. Bardzo pomocne w nauce może być także czytanie ustaw czy kodeksów, których lektura pozwala na zapoznanie się z terminologią, a także składnią charakterystyczną dla języka prawniczego.

Tłumacz przysięgły- zawód zaufania publicznego

Zawód tłumacza przysięgłego języka angielskiego jest zawodem zaufania publicznego. Stąd też osobom chcącym zdobyć uprawnienia do jego wykonywania stawiane są jeszcze inne wymagania. Oprócz znajomości języka i terminologii specjalistycznej są inne rzeczy, które określa Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zgodnie z nią, kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie albo obywatelstwo innego kraju przynależącego do UE bądź EFTA (oraz innych krajów na zasadzie wzajemności). Poza znajomością języka angielskiego, niezbędna jest znajomość języka polskiego. Uprawnień do uwierzytelniania tłumaczeń nie zdobędzie osoba karana za przestępstwo umyślne, skarbowe albo nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Poza tym kandydat musi mieć ukończone studia wyższe.

Tylko te osoby, które spełniają wszystkie powyższe warunki, mogą zostać zaprzysiężone jako tłumacze przysięgli. Chętny do uzyskania uprawnień do wykonywania tłumaczeń poświadczonych musi zacząć od złożenia wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego. Termin egzaminu zostaje wyznaczony nie później niż rok od daty złożenia wniosku. Chętnych do spróbowania swoich sił nie brakuje, przykładowo w 2013 roku trzeba było ich podzielić na 16 grup tym samym terminów egzaminu pisemnego było aż 16. W każdej grupie może być maksymalnie kilkanaście osób.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Jak zostać tłumaczem przysięgłym

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna polega na przetłumaczeniu dwóch tekstów z języka polskiego na angielski oraz dwóch z angielskiego na polski. Przykładowo, na egzaminie z czerwca 2013 roku trzeba było przetłumaczyć na angielski świadectwo pracy osoby zatrudnionej w zakładzie górniczo – hutniczym oraz fragment ustawy o zamówieniach publicznych. Zaś z języka angielskiego na język polski trafił się tekst poświęcony tematowi różnych typów rachunkowości w spółkach oraz wyrok w sprawie rozwodowej. Aby zdać część pisemną, należy zdobyć z niej co najmniej 75% punktów, czyli nie mniej niż 150. Taki wynik uprawnia do przystąpienia do części ustnej.

W tej części kandydaci stoją przed dwoma zadaniami: tłumaczeniem konsekutywnym (ze słuchu) z języka polskiego na angielski oraz tłumaczeniem ‘a vista’ (tekstów pisanych) z języka angielskiego na polski. Na egzaminie z 2013 roku tłumaczenie konsekutywne dotyczyło przekazania pełnomocnictwa (typowy przykład, gdy ktoś zakłada spółkę i upoważnia jakąś osobę do wykonywania pewnych czynności), drugi tekst w tłumaczeniu konsekutywnym był poświęcony zawodowi notariusza. Natomiast tłumaczenie ‘a vista’ dotyczyło warunków umowy i jej wypowiedzenia, a jako drugi pojawił się tekst przemówienia politycznego. Po odbyciu egzaminu ustnego pozostaje cierpliwie czekać i w wyznaczonym terminie zadzwonić do Ministerstwa z prośbą o podanie wyniku.

Niska zdawalność egzaminU

Warto zaznaczyć, iż zdawalność egzaminu nie jest wysoka. Do części pisemnej w czerwcu 2013 roku przystąpiły czterdzieści dwie osoby, natomiast zdało dwadzieścia sześć. Jedynie zaliczenie obu części egzaminu daje pozytywny wynik. Dopiero po nim, jak również spełnieniu pozostałych wymogów, kandydat ma możliwość uczestniczenia w uroczystym zaprzysiężeniu tłumaczy przysięgłych, w trakcie którego składa się ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości. Zaprzysiężenie to odbywa się zwykle dwa razy do roku i biorą w nim udział wszystkie osoby, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy zdały egzamin na tłumacza przysięgłego wybranego języka. Po złożeniu ślubowania kandydaci zostają wpisani na listę tłumaczy przysięgłych i w tym momencie uzyskują prawo do wykonywania zawodu.

Droga do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka angielskiego nie jest prosta. Wymaga dużej wiedzy i zaangażowania w przygotowanie się do egzaminu. Jednakże, trud ten może się opłacić. Nie zanosi się bowiem, aby język angielski stracił swoją popularność, a tłumacz z uprawnieniami do uwierzytelniania swoich przekładów jest atrakcyjniejszym współpracownikiem dla biur tłumaczeń lub pracownikiem dla innych firm, niż osoba o takich samych kwalifikacjach, lecz bez takich uprawnień.

Summary
Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego?
Article Name
Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego?
Description
Tłumaczem przysięgłym języka angielskiego może zostać osoba, która ma wykształcenie wyższe oraz zdała egzamin na tłumacza przysięgłego, który jest organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest to zawód zaufania publicznego.
Author
Publisher Name
MIW
Publisher Logo
Logo MIW Maciej Wróblewski