Ilu jest tłumaczy przysięgłych języka angielskiego?

Data publikacji: 2017/08/22, zmodyfikowano: 2019/10/02


Ilu jest tłumaczy przysięgłych języka angielskiego?

Tłumacz przysięgły języka angielskiego to osoba, która dzięki bardzo dobrej znajomości języka i terminologii oraz dzięki wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa może wykonywać przekłady obarczone dużą dozą odpowiedzialności. Przygotowane przez taką osobę pisemne tłumaczenia poświadczone wykorzystywane są we wszelkiego rodzaju czynnościach sądowych, urzędowych, czy administracyjnych, a przekłady ustne umożliwiają sądom, policji, czy urzędom, prowadzenie postępowań i czynności, które mają nieraz poważne skutki prawne. Aby wykonywać swoje obowiązki, tłumacz przysięgły musi zdać egzamin z wybranego języka. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku, złożeniu ślubowania Ministrowi Sprawiedliwości oraz wpisaniu do odpowiedniego rejestru, tłumacz przysięgły może rozpocząć praktykę. Zatem…jaka jest liczba tłumaczy przysięgłych języka angielskiego?

Tłumacze przysięgli języka angielskiego w Polsce

liczba tłumaczy przysięgłych języka angielskiegoObecnie, tj. w sierpniu 2017 roku, w Polsce praktykuje 2.718 tłumaczy przysięgłych języka angielskiego. Jak nietrudno się domyślić, najwięcej z nich znajdziemy w województwie z miastem stołecznym, czyli na Mazowszu. Praktykuje tam aż 598 tłumaczy, co stanowi niemalże jedną czwartą ich ogólnej liczby. Drugie pod względem liczby tłumaczy przysięgłych języka angielskiego jest województwo śląskie, na terenie którego pracuje 465 tłumaczy, co daje 17% w skali całego kraju. Zaraz za województwem śląskim plasuje się Małopolska, gdzie znaleźć można 269 tłumaczy (niecałe 10% ogółu). Fakty te nie powinny dziwić – trzy wspomniane województwa wiodą prym także pod względem ogólnej liczby ludności.

Najmniej tłumaczy przysięgłych języka angielskiego spotkamy w województwie świętokrzyskim (37 tłumaczy, czyli nawet nie 1,5% ich ogólnej liczby). Fakt ten może dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że województwo świętokrzyskie nie jest najmniej ludnym obszarem naszego kraju. Jak już wspomniano, to mieszkańcy województwa mazowieckiego cieszą się dostępem do największej liczby  tłumaczy angielskiego. Jeden tłumacz przypada tam na 9.000 mieszkańców. Największy problem ze znalezieniem tłumacza mogą mieć mieszkańcy wspomnianego już województwa świętokrzyskiego, gdzie jeden tłumacz przypada na aż 34.000 mieszkańców, oraz województwa łódzkiego, gdzie statystycznie jeden tłumacz ma aż 26.800 potencjalnych klientów.

Kryteria uzyskiwania uprawnień a liczba tłumaczy przysięgłych języka angielskiego

Niewątpliwie na liczbę tłumaczy przysięgłych języka angielskiego w Polsce miała wpływ zmiana kryteriów uzyskiwania uprawnień do wykonywania tego zawodu. Do roku 2005, aby pełnić funkcję tłumacza przysięgłego, kandydat musiał spełniać kilka niezbędnych warunków, m.in. musiał ukończyć 25 lat oraz być absolwentem studiów wyższych w zakresie filologii lub lingwistyki stosowanej. W roku 2005 w życie weszła ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (której kompletną treść można znaleźć oczywiście w Dzienniku Ustaw). Ustawa ta zniosła wymienione wcześniej wymagania dotyczące wieku i wykształcenia, wprowadziła za to złożony i trudny egzamin.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Podczas trwającej cztery godziny części pisemnej kandydaci mają za zadanie przetłumaczyć dwa teksty z języka polskiego na język angielski i dwa w odwrotnym kierunku. Zwykle część pisemna odsiewa z grona potencjalnych tłumaczy przysięgłych około połowę kandydatów (zdawalność tej części w 2016 roku wyniosła 44%, jak na razie, w roku 2017 jest to 46%). Ci kandydaci, którzy zaliczą tę część, mogą przystąpić do części ustnej. Dopiero po jej zdaniu kandydat przystępuje do ślubowania przed Ministrem Sprawiedliwości, zostaje wpisany do odpowiedniego rejestru, otrzymuje swój numer oraz pieczęć.

Jak widać, jest to proces dość skomplikowany, toteż nic dziwnego, że bardzo dużo osób, które posiadały uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego przed rokiem 2005, skorzystały z prawa, jakie nadała im nowa ustawa. W rozdziale 5 art. 33 ust. 1 znajdziemy następujący zapis: „Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się tłumaczami przysięgłymi w rozumieniu niniejszej ustawy pod warunkiem wpisu, na swój wniosek, na listę tłumaczy przysięgłych, o której mowa w art. 6 ust. 2, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy”. Ponad 1.500 tłumaczy przysięgłych języka angielskiego skorzystało z tego przywileju.

Nowi tłumacze przysięgli języka angielskiego

Co oczywiste, nowi tłumacze języka angielskiego nie zasilają listy tak tłumnie, jak zrobili to tłumacze w roku 2005. Prawdziwy kryzys jeśli chodzi o liczbę nowych tłumaczy przysięgłych nastąpił w 2010 roku, kiedy na listę zostało dopisanych jedynie 18 tłumaczy. Przez kolejne dwa lata liczba ta oscylowała w granicach 40 osób, aby w roku 2013 osiągnąć dużo wyższy poziom 84 osób, a w roku 2014 dotrzeć do całkowitego rekordu ostatnich lat, czyli 95 nowych tłumaczy. Ostatnie lata są dość umiarkowane – w 2015 roku przybyło 42 tłumaczy przysięgłych języka angielskiego, rok temu – 33. Rok 2017 zapowiada się dość optymistycznie – do tej pory na listę dopisano kolejnych 19 tłumaczy.

Jak widać, tłumaczy przysięgłych języka angielskiego wciąż przybywa, mimo że od 2005 roku zobligowani są do zdawania trudnego i złożonego egzaminu na tłumacza przysięgłego. Co cieszy, gdyż świadczy to o wysokich kwalifikacjach nowych tłumaczy. Najwięcej z nich możemy znaleźć na Mazowszu, na Śląsku oraz w Małopolsce, to jest na obszarach o największej liczbie ludności, lecz tłumacze języka angielskiego rozsiani są po całej Polsce.

Summary
Liczba tłumaczy przysięgłych angielskiego w Polsce
Article Name
Liczba tłumaczy przysięgłych angielskiego w Polsce
Description
Ilu jest tłumaczy przysięgłych języka angielskiego w Polsce? Ilu na Mazowszu, a ilu w innych częściach Polski? Okazuje się, że najwięcej tłumaczy przysięgłych języka angielskiego przypada na mieszkańca województwa mazowieckiego, a najmniej - świętokrzyskiego.
Author
Publisher Name
MIW
Publisher Logo
Logo MIW Maciej Wróblewski